David Isaacks

Missionário em Santarém, Brasil
Novo pastor na Canyon View Vineyards Church